Omavalvontasuunnitelma

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palvelujen tuottaja: yksityinen palvelujen tuottaja

Palvelujen tuottajan nimi: Siipisulka Oy perhepalvelut

Kunnan nimi: Ulvila

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan:
perhetyö, amattillinen tukihenkilötoiminta

Sijaintikunta: Ulvila

Sijaintikunnan yhteystiedot: Porin perusturva

Palvelujen tuottajan virallinen nimi: Siipisulka Oy Perhepalvelut

Palvelujen tuottajan Y-tunnus: 2567189 - 6

Toimintayksikön nimi: Siipisulka

Toimintayksikön osoite:
Lauttaranta 7

Postinumero: 28400

Postitoimipaikka: Ulvila

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi: Johanna Jokela

Puhelin: 040 8211787

Postiosoite:
Hakanpääntie 5 B 12

Postinumero: 28400

Postitoimipaikka: Ulvila

Sähköposti: johanna.jokela@siipsulka.fi

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta: 29.1.2014
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös: 11.6.2014

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Yrityksemme tuottaa lastensuojelun avohuollon palveluita. Lastensuojelun avohuollon palvelut
ovat tuotteistettuja, laadukkaita prosessinmuotoon suunniteltuja ja auki kirjattuja
kokonaisuuksia.
Yrityksemme on tuotteistanut palvelut olemassa olevan teoriatiedon sekä yrittäjien
kokemustiedon pohjalta. Tuotteistamisella tarkoitamme palveluiden auki kirjoittamista
prosessinmuotoiseen palvelukuvaukseen. Näin takaamme työmallimme läpinäkyvyyden. Tällä
tavoin pystymme mittaamaan työmme vaikuttavuutta, koska prosessien sisällä asiakkuuden
yksilöllisyydestä huolimatta toteutamme samoja toimenpiteitä.
Tarkoituksena on löytää vaikuttavimmat palvelumuodot lastensuojelun tarpeisiin. Toimivimmat
palvelumuodot löydämme todentamalla jatkuvasti työn vaikuttavuutta tarkoitukseen luoduilla
mittareilla. Tuotettua tietoa tulemme käyttämään palveluiden laadun jatkuvaan kehitykseen sekä
palvelun vaikuttavuuden arviointiin perhekohtaisesti. Vaikuttavuutta jatkuvasti todentamalla
pystymme kehittämään palveluitamme vastaamaan asiakkiden tarpeita paremmin.

Arvot ja toimintaperiaatteet
- Läpinäkyvyys = Läpinäkyvyys synnyttää luottamusta. Kaikessa työssämme toimimme
rehellisesti. Ostajalle toimitettavat yhteenvedot ja muu asiakasta koskeva kirjallinen raportointi
käydään asiakkaan kanssa lävitse ennen papereiden toimittamista. Asiat nostetaan esiin ihmistä
kunioittavalla tavalla ja tämä on tärkein työkalumme luottamuksen synnyttämiseksi.

- Yksilöllisyys = Palvelumme ovat prosessin muotoon kirjattuja ja eri asiakkuuksissa toteutamme
samanlaisia toimenpiteitä. Tästä huolimatta jokainen asiakas ja hänen perheensä on oma yksilönsä
ja tämä tosiseikka tulee ottaa huomioon päivittäisessä työn suunnittelussa.

- Vaikuttavuus = Yrityksemme toiminnan tavoitteena on tehdä työmme tarpeettomaksi, kuitenkin
lapsen etu ensin huomioiden. Työmme vaikuttavuuden havainnoiminen on nostettu
yrityksessämme yhdeksi sen keskeisimmistä asioista.

- Kokonaisvaltaisuus = Lastensuojelun asiakkaana on aina lapsi. Vaikuttavan työn edellytyksenä
on ymmärtää lapsen ympäristö kokonaisuutena ja kyetä toimimaan lähiverkoston kanssa
yhteistyössä.

Päivittämissuunnitelma
Toimintamme on jatkuvan reflektoinnin kohteena jatkuvasti. Mahdollisia päivittämistarpeita
tarkastetaan säännöllisesti työyhteisön yhteisissä palavereissa. Vuosittain pidettävässä työyhteisön
kehittämispäivillä toiminnan arvot ja lähtökohdat tarkastetaan.

3. OMAVALVONNAN ORGANIOSOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT
Omavalvonnasta vastaavan organisaation edustaja(t) ja tehtävät
Johanna Jokela, toimitusjohtaja
Niko Enqvist, hallituksenpuheenjohtaja

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät
Johanna Jokela
toimitusjohtaja
040 8211787

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmänjäsenet yksikössä
Johanna Jokela
Niko Enqvist

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen. Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perhedyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain. Henkilökunta osallistuu omavalvontasuunnitelman
päivittämiseen vuosittain järjestettävällä koulutuspäivällä. Omavalvontasuunnitelma on
perehdytyskansion runkona ja työntekijät perehdytetään sen toteuttamiseen henkilökohtaisen
perehdytysjakson aikana.

4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE
Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta
Asiakaspalautetta kerätään palveluprosessin loputtua asiakkaalta, sosiaalityöntekijältä sekä
asiakkaan omaisilta. Palaute kerätään palautelomakkeen avulla. Palautteet syötetään sähköiseen
toiminnanohjausjärjestelmään, jossa tiedot analysoidaan. Palautteen avulla kehitetään
palveluitaenemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/ palvelutoiminnassa
Jokainen asiakaspalaute käydään läpi johtoryhmässä. Asiakaspalautteet työstetään asiakkaan
kanssa työskennelleiden työntekijöiden kanssa henkilökohtaisesti.

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi
Asiakaspalaute järjestelmä tulee olemaan osana sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää.
Palautteen analysointiin ja saadun palautteen hyödyntämistä tullaan kehittämään jatkuvasti.

5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET
Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti
Organisaatiossa keskustellaan päivittäin työstä ja sen asiakastilanteista. Tämän lisäksi viikottain
pidetään työyhteisöpalaveri, jossa myös epäkohtia ja mahdollisia riskitilanteita tuodaan esiin.
Organisaatiossa on olemassa kirjallinen turvallisuussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet
uhkaavia tilanteita varten ja toimintaohjeet asiakkaiden kanssa tehtävään työhön turvallisuuden
näkökulmasta.

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään
Läheltä piti tilanteet ja havaitut epäkohdat kirjataan omaan kansioon ja käsitellään viikottain
työyhteisössä sekä johtoryhmässä.

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan
Isot/selkeät epäkohdat korjataan välittömästi. Vaaratilanteisiin puututaan ja reagoidaan tilanteen
vaatimalla tavallamahdollisimman nopeasti.

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille
Henkilökunnalle tiedotetaan sähköisesti välittömästi. Yhteistyötahoihin ollaan yhteydessä
tarvittaessa ja välittömästi.

6. HENKILÖSTÖ
Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta: ammatillinen ja avustava henkilöstö
Viisi (5) työntekijää.
2 Sosionomia, Sosionomi (ylempi AMK), Lasten- ja nuorten erityisohjaaja, lähihoitaja

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista
Rekrytointi tapahtuu ilmoittamalla työnhausta työvoimatoimiston kautta. Vaadittavat todistukset
kelpoisuudesta ja rikosrekisteriote toimitetaan ja tarkistetaan ennen työsuhteen aloittamista.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä
Rekrytointivaiheessa varmistutaan keskustelemalla, että työntekijä ymmärtää työn kuvan. Työn
aloitusvaiheessa, yhdessä esimiehen kanssa käydään perehdyttämiskoulutus
perehdyttämiskansiota apuna käyttäen. Uusi työntekijä aloittaa työnsä aina parityöskentelynä
yhdessä esimiehen kanssa.

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta
Organisaatio järjestää vuosittain työyhteisön kehittämispäivät, joissa käsitellään työyhteisön
tämän hetkistä tilaa, edellisen vuoden tapahtumia, sekä suunnitellaan seuraavaa vuotta.
Työyhteisön kanssa yhdessä mietitään koulutusosuus kehittämispäiville. Jatkuva seuranta
tapahtuu asiakaspalautetta keräämällä ja sitä läpikäymällä. Kehityskeskustelut käydään
asiakkuuksien päättymisen jälkeen yhdessä työntekijän ja esimiehen kesken. Keskusteluista tullut
oleellinen tieto jaetaan työyhteisössä.

7. TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET
Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessakäytössä olevat tilat
Asiakkaiden käytössä ei ole tiloja. Toiminta tapahtuu asiakkaiden kotona.

8. ASIAKASTURVALLISUUS
Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/ vastaavien yhetystiedot
Johanna Jokela
040 82117877

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta
Asiakasturvallisuus varmennetaan laaditun turvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Asiakastuvallisuuden kehittämissuunnitelma
Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma on osa turvallisuussuunnitelmaa.

9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon
Asiakkuuden alkaessa pidetään aloituspalaveri, jossa yhdessä (sosiaalityöntekijä, asiakas,
asiakkaan perhe, Siipisulka Oy Perhepalvelut -työntekijä/työntekijät, mahdolliset muut verkoston
osapuolet) kartoitetaan palvelun tarve ja asetetaan työlle tavoitteet. Aloituspalaverin perusteella
laaditaan palvelusuunnitelma, joka sisältää tarjottavan palvelun, palvelun tavoitteet, palvelun
työmenetelmät sekä suunnitelman yhteydenpidosta palvelun aikana. Suunnitelma käydään läpi
yhdessä asiakkaan ja asiakkaan perheen kanssa, jonka jälkeen se toimitetaan sosiaalitoimeen.
Työn etenemisestä raportoidaan 1-2 kuukauden välein sosiaalitoimeen. Raportti käydään ennen
sosiaalitoimeen toimittamista lävitse yhdessä asiakkaan ja asiakkaan huoltajien kanssa.
Asiakkaalla ja asiakkaan huoltajilla on mahdollisuus kommentoida raporttia. Raportti pitää
sisällään myös tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä tavoitteiden asettelun seuraavalle
ajanjaksolle. Kaikki työstä laadittu kirjallinen materiaali toimitetaan asiakkaalle.

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista
Katso edellinen kohta

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta
Katso edellinen kohta

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti
Asiakkaalla on mahdollisuus antaa jatkuvaa palautetta työntekijälle, sekä asiakkuudesta
vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Tilanne pyritään selvittämään keskustelemalla. Asiakkuus
perustuu vapaaehtoisuuteen, joten asiakas voi päättää asiakkuuden niin halutessaan.

Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta
Asiakkuuden päättyessä pyritään työskentely päättämään suunnitelmallisesti. Asiakkaan kanssa
keskustellaan asiakasuhteen päättämsiestä ja ollaan tukena ja siirretään tietoja mahdolliseen
jatkotyöskentelymuotoon.

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä
Muistutukset käsitellään johtoryhmän sekä asianomaisten kesken. Tarvittavat toimenpiteet tehdään
välittömästi.

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa
Aloituspalaverin pohjalta tehdään kirjallinen suunnitelma työstä ja sen tavoitteista
sopimuskaudelle. Kuukausittain toimitetaan yhteenveto toteutuneesta työstä ja tässä
yhteenvedossa arvioidaan työn tavoitteiden toteutumista kuukausitasolla, sekä suunnitellaan
seuraavalle kuukaudelle osatavoitteet.

10. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta
Asiakastiedot kirjataan sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmä, Intraan.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Niko Enqvist
044 9706798

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon
Työntekijät allekirjoittavat kirjallisen sitoumuksen salassapidosta. Työntekijät perehdytetään
asiakastietojärjestelmän käyttöön.

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta
Asiakastiedot arkistoidaan paloturvalliseen, lukolliseen kassakaappiin, joka sijaitsee yksikön
toimistossa. Asiakirjakkaappiin on pääsy vain yrityksen omistajilla.

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa
Asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa ollaan tekemisissä kasvotusten ja
puhelimitse.

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma
Toiminnanohjausjärjestelmä -Intraa kehitetään säännöllisesti.

11. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI
Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta
Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan työyhteisössä työnanatajalähtöisesti
säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä työyksikössä ja työntekijät perehdytetään
toimimaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista
Suunnitelma päivitetään vuosittain työyhteisön kehittämispäivän yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.
Omavalvontasuunnitelma (PDF-dokumentti, 155 kt)
Lisätiedot
Päivitetty 23.10.2019 - Tulostettava versio -
Perhepalvelu Siipisulka
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
Niko Enqvist
044 970 6798
niko.enqvist@siipisulka.fi
Johanna Jokela
040 821 1787
johanna.jokela@siipisulka.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Software Oy
Graafinen ilme: Kielen Päällä, Maiju Junko
Lisätietoa evästekäytännöstä