Ammatillinen tukihenkilö vanhemmalle
Arvioiva perhetyö
Korjaava perhetyö
Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Säh­ly­jen­gi
Palvelut > Arvioiva perhetyö

Arvioiva perhetyö

Arvioiva perhetyö on kolmivaiheinen prosessi, jonka aikana laaditaan vanhemmuuden arviointi. Arvioivan perhetyön tarkoituksena on tutustua koko perheen tilanteeseen ja arvioida perheen vahvuudet ja kehittämisen paikat. Arvioinnin aikana tutustutaan myös perheen historiaan, jonka kautta ymmärretään perheen nykytilannetta paremmin. Perhearviointi tuo perheenjäsenten yksilölliset tarpeet esille ja sen avulla luodaan kokonaiskuva perheestä.
Arvioivan perhetyön prosessi on kolmivaiheinen; tutustumisvaihe, arviointivaihe ja seurantavaihe.
Tutustumisvaihe
Tutustumisvaiheessa tutustutaan perheeseen ja annetaan perheelle aikaa tutustua työntekijöihin. Tutustumisen kautta syntyy luottamussuhde perheen ja työntekijöiden välille. Tutustumisvaiheessa sovitaan käytännön toimenpiteistä, kuten miten yhteydenpito perheen kanssa toteutetaan ja kuinka tiiviisti tapaamisia on mahdollisuus perheen arkeen sopeuttaa. Tarkoituksena on toteuttaa tapaamiset perhelähtöisesti.
Arviointivaihe
Arviointivaiheessa toteutetaan vanhemmuuden arviointi ja samalla arvioidaan koko perheen tilannetta. Arviointi tapahtuu perheen kotona tapaamalla perhettä yhdessä, perheen jäseniä yksilöllisesti ja vanhempia keskenään. Tapaamisten sisältö on rakennettu Millerin perhearviointioppaan ja kokemustiedon pohjalta strukturoiduksi kokonaisuudeksi. Arviointi toteutetaan perheen kanssa keskustelemalla sekä eri työvälineitä käyttäen.

Arviointi sisältää seuraavat osiot:

vanhempien oma historia
perheen historia
vanhempien hyvinvointi
vanhemmuus lapsen ympärillä
vanhempien parisuhde
perheen lähiverkosto
lasten hyvinvointi
perheen tunneilmapiiri
Seurantavaihe
Seurantavaiheessa käydään lävitse laadittu arviointi perheen aikuisten kanssa, sekä työstetään sen nostattamia ajatuksia ja tuntemuksia. Tavoitteena on löytää arvioinnista yhteisymmärrys vanhempien kanssa. Arviointia on käyty lävitse vanhempien kanssa myös jo arviointivaiheessa palautekeskusteluin. Arviointi työstetään yhteisessä palaverissa sosiaalitoimen kanssa. Sosiaalitoimeen ollaan myös yhteydessä jo arvioinnin aikana, niin että kaikki osapuolet tietävät missä mennään. Arvioinnin pohjalta kerromme suositukset jatkotyöskentelylle perheen kanssa, sekä luomme selkeän suunnitelman ja ehdotuksen jatkotyöskentelylle perheen kanssa.
Palvelu sisältää:
tuotteistetun prosessin mukaisen työskentelyn
kirjallisen arvioinnin koko perheen tilanteesta
päivystävä puhelintuki 24h/ vuorokaudessa perheelle
yhteydenpidon perheen verkostoihin
vaikuttavuuden mittariston
Lisätiedot
Päivitetty 30.10.2013 - Tulostettava versio -
Perhepalvelu Siipisulka
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
Niko Enqvist
044 970 6798
niko.enqvist@siipisulka.fi
Johanna Jokela
040 821 1787
johanna.jokela@siipisulka.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Software Oy
Graafinen ilme: Kielen Päällä, Maiju Junko
Lisätietoa evästekäytännöstä