Tämä sivu on tulostettu Perhepalvelu Siipisulka Oy:n internetsivuilta (www.siipisulka.fi)

Toiminnan lähtökohdat > Lähteet

Lähteet

Hautamäki, Airi 2011. Lapsen kiintymyssuhteet ja niiden vaarantuminen. Teoksessa Jari Sinkkonen & Mirjam Kalland (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOYpro Oy.

Sinkkonen, Jari 2001. Lapsen puolesta. Helsinki: WSOY.

Sinkkonen, Jari 2011. Kiintymyssuhdenäkökulma vanhempien avo- tai avioerossa. Teoksessa Jari Sinkkonen & Mirjam Kalland (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOYpro Oy.

Westman, Hillevi 2008. SOS-lapsikyliin sijoitettujen lasten emotionaalinen oireilu ja käytöshäiriöt sekä Theraplay-intervention vaikutus oireiluun. Tampere: Tampereen yliopisto. Pro Gradu -tutkielma. Viitattu 6.5.2013. https://www.sos-lapsikyla.fi/lastensuojelu/julkaisut/Documents/Westman_Gradu.pdf